Ustroj

Načelnik

Općinski načelnik nositelj je izvršne vlasti i zastupa Općinu Zagvozd. Načelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti. Načelnik i zamjenik načelnika dužnost mogu obnašati volonterski ili profesionalno o čemu se trebaju osobno očitovati. Izvršno tijelo Općine je i zamjenik kada obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

 

 

Općinski načelnik :

 

·         priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

·         izvršava ili osigurava izvršavanje odluka i općih akata Vijeća,

·         usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelovanja i nadzire njihov rad,

·         utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,

·         upravlja nekretninama i pokretninama Općine  kao i njezinim prihodima  i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,

·         odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000 kn, tada može odlučivati najviše do 70.000 kn pod uvjetom da je stjecanje i otuđenje nekretnina, pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom planirano u proračunu i predviđeno u skladu sa zakonskim propisima,

·         upravlja prihodima i rashodima Općine,

·         upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna,

·         donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel općine,

·         imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog  upravnog odjela,

·         imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

·         imenuje i razrješava upravitelja pogona,

·         utvrđuje plan prijema u službu,

·         predlaže izmjenu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

·         razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana Općine,

·         imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i dr. pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu sukladno zakonu, a sa odlukom je dužan upoznati Vijeće u roku od 8 dana od njenog donošenja i istu objaviti u službenom glasniku Općine,

·         donosi plan nabave roba i usluga te s istim upoznaje Vijeće,

·         donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o obavljanju poslova,

·         daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

·         do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

·         provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća  o poslovnim prostorima,

·         organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

·         donosi odluku o početku postupka javne nabave i donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača,

·         usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz lokalne samouprave i nadzire njihov rad,

·         daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,

·         obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

·         odgovoran je  središnjim tijelima  državne uprave za obavljanje  poslova državne uprave prenesenih u nadležnost Općine,

·         brine o javnosti rada,

·         obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

 

Prema rezultatima izbora održanih 19. svibnja 2013.godine, načelnik općine Zagvozd je g. Miroslav Gaće.

Zamjenik načelnika je g. Boris Mlikota.