Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Zagvozd na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) dana  26. siječnja 2016. godine, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zagvozd:
-    viši stručni suradnik za  gospodarstvo i turizam  – magistar prava / ekonomije ili stručni specijalist prava/ekonomije – 1 polaznik.

Primanje polaznika u Općinu Zagvozd provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te kandidati pored uvjeta navedene stručne spreme moraju ispunjavati i sljedeće uvjete, odnosno da:
-    su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista prava ili ekonomije,
-    nemaju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-    ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).
Uvjet magistra struke, odnosno stručnog specijaliste struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
Pored navedenih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
-    životopis,
-    dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
-    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome ),
-    dokaz o nepostojanju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva – elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-    dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana – uvjerenje HZZ-a,
-    vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a, te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu čl. 93. ZSN-a, odnosno čl. 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a - izvornik, ne starije od 6 mjeseci.

Polaznik programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Općina Zagvozd ne planira i nema obavezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).
Općina Zagvozd podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Općine bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Za kandidate/kinje prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi  intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Na web stranici Općine Zagvozd (www.zagvozd.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjere.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu, na adresu Općina Zagvozd, Ulica Franje Tuđmana 65, 21270 Zagvozd.
Molimo kandidate/kinje da u prijavi prilože svu potrebnu dokumentaciju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon dovršetka postupka kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
Pročelnica JUO donosi odluku o izboru kandidata/kinje vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata te o rezultatima provjere znanja i sposobnosti. Pročelnica nije dužna obaviti odabir te u svakom trenutku može donijeti  Odluku o poništenju Javnog poziva .

Općina Zagvozd